Assemblea de socis de Fra Roger 2018

El divendres dia 2 de febrer a les 19h30, al Casino 17 de Gener de Ciutadella, es va celebrar l’Assemblea anual de socis de Fra Roger i, després d’un molt interessant i participatiu debat, es van aprovar tots els assumptes que s’havien fixat a l’Ordre del dia:

1.- Intervenció del President, que va excusar la seua assistència i va ser substituit per la vicepresidenta, Rosa Rotger, que va donar la benvinguda als assistents

2.- Aprovació de l’acta de l’assemblea de 17 de febrer de 2017, es va aprovar per assentiment

3.- Memòria d’Activitats i Estat de Comptes any 2017, es va aprovar per una amplia majoria, aquí la pots veure i descarregar-te-la, amb fotos i en colors: Memoria Activitats 2017 Fra Roger

4.- Pla d’Actuació i Pressupost any 2018, es va aprovar per unanimitat, en el benentès que la nova Junta Directiva el podrà revisar per adaptar-lo a les noves línies que surtin del Pla Estratègic que l’associació té previst renovar per al periode 2018 – 2021

5.- Quota socis any 2018, que es va mantenir igual que en 2017, és a dir, 35€/any

6.- Modificació dels Estatuts, es van aprovar per amplia majoria, les quatre modificacions estatutàries proposades: canvi de domicili, ampliació del nombre de vocals de la junta directiva, possibilitat d’assistència a la junta directiva de fundadors i membres del Consell Assessor, i creació de la presidència d’honor

7.- Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, es va aprovar per unanimitat l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva amb totes les persones que havíen presentat la seua candidatura, quedant amb la composició següent:

President: Josep Borrás Anglada
Vicepresident: Miquel Mariano Vadell
Secretari: Antoni Aguiló Taltavull
Tresorer: José Bosch Camps
Vocals: Asunción Bosch Moll, Antoni Juaneda Cabrisas, Jaume Mascaró Pons, Josep Al·lès Salvà, Sonia Sintes Cucalón, Alcaufar Vell S.L. (representada per Pep Pelfort Solà), Pere Sales Camps, Onofre Gonyalons Pons, Toni Tarragó Costa, Aleix Pagan Pàmies, Joan Ferrà Allés, Gabriel Florit Sintes i Roser Mercadal Mascaró.

8.- Torn obert de paraules, es van produir algunes intervencions d’agraiment, i de reconeixement a la feina feta per la junta directiva sortint.

Després de tractar tots els assumptes prevists, es va projectar un video amb una mostra de seqüències de imatges de video dels quatre anys d’activitat de Fra Roger, que pots veure aquí:

Després de l’assemblea es va servir una greixera de patata feta per sa mare de na Sión, sa tresorera, que es va acompanyar de vi de Binitord, a la mateixa sala del Casino 17 de Gener.

Aquí pots veure i descarregar-te l’acta de l’Assemblea, i la documentació dels assumptes que es van tractar: 0 Fra Roger Assemblea 2018 convocatòria / 2 Fra Roger Assemblea 2018 acta assemblea 2017 / 3.1 Fra Roger Assemblea 2018 Memòria Activitats i Estat Comptes 2017 / 3.2 Fra Roger Assemblea 2018 proposta aprovació Memòria Activitats i Estat Comptes 2017 / 4.1 Fra Roger Assemblea 2018 Pla Actuació 2018 / 4.2 Fra Roger Assemblea 2018 Pressupost 2018 annex / 4.3 Fra Roger Assemblea 2018 Pressupost 2018 / 4.4 Fra Roger Assemblea 2018 proposta aprovació Pla Actuació i Pressupost 2018 / 6 Fra Roger Assemblea 2018 proposta modificació estatuts / 7 Fra Roger Assemblea 2018 proposta junta directiva

La resta de documentacio i arxius comptables i d’altre tipus està a disposició de tots els socis per a que la puguin examinar, concertant una cita amb el Secretari (Antoni Aguiló, 661979730)

La junta que acabava el seu mandat, en la reunió celebrada el 18 de desembre de 2017, havia acordat iniciar el procés per a la elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb el procediment i normes següents:

– Tots els socis de Fra Roger que gaudeixin de tots els seus drets d’acord amb els Estatuts de l’associació podran presentar la seua candidatura per a un o més dels següents càrrecs que integren la Junta Directiva: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i vocal.
– Els socis podran optar a més d’un càrrec dels esmentats a l’apartat anterior, però només podran ocupar un d’aquests càrrecs si son elegits, havent de renunciar als càrrecs pels quals hagin pogut ser elegits i no vulguin ocupar.
– El termini per a la presentació de candidatures acaba el dilluns dia 22 de gener de 2018 a les 24 hores.
La presentació de candidatures es podrà fer mitjançant escrit dirigit al president de Fra Roger, o per correu electrònic a l’adreça fraroger@gastronomiamenorquina.com havent d’indicar: nom i llinatges, DNI, i el càrrec o càrrecs als que vol optar.
– Durant l’assemblea, els candidats/tes a president/a podran fer ús d’un torn de paraula per un temps màxim de 15 minuts per a exposar el que considerin oportú respecte de la seua candidatura i propostes d’actuació, gestió i altres.
– La votació es farà durant l’assemblea de socis per a cadascun dels càrrecs que s’han d’elegir, sempre que hi hagi més d’un/a candidat/a; després de la votació es farà el recompte per part del president i el secretari, i es proclamaran els càrrecs elegits i la composició de la nova Junta Directiva.

,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Translate »
A %d blogueros les gusta esto: